นายสงัด เขียนศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2018
ปรับปรุง 22/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 2525
Page Views 4974
 
สำนักปลัด

นายมานะ พิมพ์ดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค

นายประยูร เดชไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค

นางเสาวรักษ์ แสนสมบัติ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจารุพร ชินวัง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

นางวลิตา ศรีสงคราม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

สิบเอกไพบูลย์ เจริญยิ่ง
เจ้าพนักงนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

นางสาวกานต์พิชชา โสมาศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวรสสุคนธ์ ภัคธรนิธิรุจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์พาชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายคมกริช ปันดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

นายบุญสนอง บัวเมืองเพีย
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายอิด จำปาทอง
นักการภารโรง

นายมานิตย์ เรืองแก้ว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นางดวงอาจ ณีระจันทร์
คนงานทั่วไป

นายสุระศักดิ์ ณีระจันทร์
คนงานทั่วไป

นางสาววิภาดา สมบรูณ์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวขวัญนภา มะลิซ้อน
พนักงานจ้างเหมา